LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regionų plėtros planams aktualūs rodikliai

Rodiklių duomenys:

 APLINKA IR SAUGUMAS:

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas gyventojų kelionių segmente (pAEI_REG)

Būsto ir gyvenamosios aplinkos problemos - gyvena nusikaltimais, smurtu, vandalizmu garsėjančiame rajone | GA_SAUG  

Dirbtinių dangų plotas, tenkantis 1 gyv. (pagal CORINE) (DD)

Kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje (pKS_BEMOT)

NOx išmetimai 1 gyventojui - gyventojų kelionių įtaka (NOX_G_REG)

Sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija (KEI_S) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 1 gyventojui - gyventojų kelionių įtaka (SESD_G_REG)

Žuvusiųjų keliuose skaičius (KEI_Z) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

SOCIALINIAI REIKALAI IR VIEŠOSIOS PASLAUGOS:

1-8 klasių mokinių besimokančių jungtinėse klasėse dalis | MOK_JKL

15 metų ir vyresnių gyventojų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ir labai gerą, dalis (GSB_VERT)

15 metų ir vyresnių gyventojų, kurių sveikatos priežiūros poreikis nepatenkintas dėl ilgų eilių, dalis (SPP_EIL)

15–64 metų Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad rūkė tabako gaminius per paskutinį mėnesį, dalis (G_TAB) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais regione slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis (SPN)

Asmenų, kurie yra patenkinti mėgstamai veiklai skiriamu laiku, dalis_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_LMV1 

Dirbančių darbingo amžiaus neįgaliųjų dalis (pD_NEIGAL)

Donoro kortelių skaičius tūkstančiui gyventojų (D_KOR_1000g)

Ekonominiai sunkumai_negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų | ATSK_NISL0

Ekonominiai sunkumai_dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų | ATSK_KOM0

Ekonominiai sunkumai_negali sau leisti pakankamai šildyti būsto (ATSK_SILD0) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Ekonominiai sunkumai_negali sau leisti pakankamai šildyti būsto | ATSK_SILD0 

Ekonominiai sunkumai_negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto | ATSK_MAIST0  

Ekonominiai sunkumai_neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose | ATSK_ATOST0  

Gyventojų, kurie kasdienines (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros) paslaugas iš gyvenamosios vietos pasiekia per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu), dalis (VPP)

Gyventojų dalis, kuriems sudaryta galimybė naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku (VTP)

Gyventojų, kurie reguliariai dalyvauja laisvalaiko veikloje, už kurią reikia mokėti, dalis_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_DLV_MOK  

Išvengiamas mirtingumas (IM_p)

Išvengiamas mirtingumas prevencinėmis priemonėmis | IMPP 

Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius kiekviename regione (IH)

Jaučiasi atskirti nuo visuomenės_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_VIS1 

Jaučiasi patenkinti asmeniniais ryšiais su artimaisiais ir draugais_specialus grupavimas (pasiekiamumo zonos) | ATSK_ARYS  

Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam regiono gyventojui per metus (KVEZ)

Regionų, kuriuose ikimokyklinio ugdymo programose dalyvauja daugiau nei 80 proc. vaikų (nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus) skaičius (IMU)

Kelių su patobulinta danga dalis (pKPD)

Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | KCDS_KG 

Kultūros paslaugų tolygumas ir prieinamumas regionų gyventojams (KPP)

Lietuvos gyventojų, per paskutinius 12 mėn. vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas, dalis (G_NPSI) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Materialinės investicijos komunalinių paslaugų sektoriuje (EVRK D, E) | MI_DE 

Materialinės investicijos viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų sektoriuje (EVRK O iki Q) | MI_OtoQ

Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | MMKDS_KG  

Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo sporto ir kitose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis (pM_NVS_S)

Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos (MI_INS_H_30)

Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos (MI_INF_H_30)

Mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyv. (M_S_100k) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi ar labai laimingi vertindami savo dabartinį gyvenimą, dalis (MAV_LAIM)

Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ geografija, istorija | pPSV_GI_E (įkelta 2021-01-20) 

Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ biologija, chemija, fizika | pPSV_GM_E (įkelta 2021-01-20) 

Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ informacinės technologijos | pPSV_IT_E (įkelta 2021-01-20) 

Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ lietuvių kalba ir literatūra | pPSV_LKL_E (įkelta 2021-01-20)

Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ matematika | pPSV_MAT_E (įkelta 2021-01-20)

Moksleivių, pasiekusių valstybinio brandos egzamino šalies vidurkį, dalis_ užsienio kalbos | pPSV_UK_E (įkelta 2021-01-20)

Muziejų lankytojų skaičius 1000 gyv. | MLS_KG  

Namų ūkių pasiskirstymas pagal tai, kaip namų ūkis verčiasi | NUV 

Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus (pM_NVS)

Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose, dalis (M_NEG_I)

Nutukusių 20-64 metų asmenų dalis (N_KMI_pr) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Paliatyvios pagalbos, globos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius, tenkantis 1000 gyv. | LL_SPG

Regionų, kuriuose nedarbo lygis neviršija 2018 metų šalies nedarbo lygio (6,1 proc.), skaičius (NL) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Regionų, kuriuose asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis yra mažesnė nei 1,2 šalies vidurkio, skaičius (SA) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Regionų, kuriuose 8 klasės mokinių pasiekimų vidurkis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu bent vienoje srityje nepasiekė skalės vidurkio, skaičius (MP) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes

Savivaldybės gyventojų skaičiaus, tenkančio 1-am savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiajam nuokrypis nuo grupės vidurkio | dev_G_S_VA_DSK (įkelta 2021-01-15)

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų (išskyrus vadovus) ir vadovų santykio nuokrypis nuo rekomenduojamo 5 su 1 santykio | dev_S_VA_VDSK (įkelta 2021-01-15)

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius | SRDS_KG 

Turi galimybę praleisti bent savaitę atostogų ne namuose | ATSK_ATOST1 

Vaikų (2 metų), paskiepytų viena MMR (tymų, kiaulytės (epideminio parotito) ir raudonukės) vakcinos doze, aprėptis (V_MMR_A)

EKONOMIKA:

Ar regione yra kurortinių vietovių | KUR_VT_REG1

Ar regione yra LEZ arba pramonės parkas | LEZ_PP

Ar regione yra tarptautinio arba nacionalinio lygmens susisiekimo paslaugas teikiantis centras | SUC

 Ar regione yra UNESCO objektas | UNE

Ar regione yra universitetinė aukštoji mokykla ir kolegija | UNI_KOL  

Asmenų įsigijusių verslo liudijimus skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | AVL_G 

Aukštųjų mokyklų studentų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | UNI_KOL_S_KG 

Darbo jėgos aktyvumo lygis_regionų lygiu | DJA (įkelta 2021-01-15)

Darbo vietų tankumas | DVT 

Demografinės senatvės koeficientas_regionų lygiu | DSEN (įkelta 2021-01-15)

Gyventojų kelionių struktūra | GKS (įkelta 2021-01-20)

Gyventojų, kurie ekonominiuose centruose sutelktas darbo vietas ir paslaugas (parduotuves, kultūros ir laisvalaikio objektus, finansinių paslaugų įstaigas) iš gyvenamosios vietos pasiekia per 45 min., dalis (DVP)

Gyventojų skaičius metų pradžioje | G_MP 

Gyventojų tankumas | GT 

Investicijoms tinkamų sklypų pasiūla (A ir B kategorija | INVS_AB  

Investicijoms tinkamų didelių sklypų pasiūla (A ir B kategorija, 10 ir daugiau ha | INVS_AB_10HA  

Inžinerinei pramonei aktualių profesinio mokymo programų absolventų skaičius | PMA_INZ 

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas_regionų lygiu | IAZK (įkelta 2021-01-15)

Išduoti negyvenamųjų pastatų statybos leidimai | NGPSL

Išlaidų inovacinei veiklai dalis apyvartoje nuo technologines inovacijas diegusių įmonių apyvartos | INOV_TECH_A 

Kurortinių vietovių plotas | KUR_VT_PL

Kurortų plotas | KUR_PL

Kurortų skaičius | KUR

Lietuviškos kilmės prekių eksportas | pLK_EXP 

Materialinės investicijos kasybos ir apdirbamosios gamybos (EVRK B, C) sektoriuose | MI_BC 

Miesto gyventojų dalis | MGD 

Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | NS_AI

Natūrali gyventojų kaita 1000 gyv. | G_NKS 

Neto tarptautinė migracija 1000 gyv. | G_NTMS 

Per metus įregistruotas mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | SVV_MR_G

Perspektyvių sklypų pasiūla (C ir D kategorija | INVS_CD 

Perspektyvių didelių sklypų pasiūla (C ir D kategorija, daugiau kaip 10 ha | INVS_CD_10HA   

Pridėtinė vertė gamybos kainomis | PVG 

Pridėtine vertė vienam dirbančiajam_regionų lygiu | PV_DIRB 

Regionų, kuriuose vidutinis bruto darbo užmokestis yra didesnis nei 85 proc. vidutinio Vilniaus regiono darbo užmokesčio, skaičius (VDUvsVNO)

Saugomų teritorijų plotas lyginant su visu teritorijos plotu | SAUG_T_AS

Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičius | TIC_LSK

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, metų pradžioje | SVV_G_MP 

Veikiančių SVV subjektų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, regione pokytis, palyginti su pradine situacija (SVV)

Verslo bendrųjų investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą regione pokytis, palyginti su pradine situacija (VMI)

 

 

Pristatymų (2020 m. birželio mėn.) skaidrės 

2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano rodiklių analizė  Regionų specializacijos kryptys
Pristatymas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje  
Pristatymas Alytaus regione Pristatymas Alytaus regione
Pristatymas Kauno regione Pristatymas Kauno regione
Pristatymas Klaipėdos regione Pristatymas Klaipėdos regione
Pristatymas Marijampolės regione Pristatymas Marijampolės regione
Pristatymas Panevėžio regione Pristatymas Panevėžio regione
Pristatymas Šiaulių regione Pristatymas Šiaulių regione
Pristatymas Tauragės regione Pristatymas Tauragės regione
Pristatymas Telšių regione Pristatymas Telšių regione
Pristatymas Utenos regione Pristatymas Utenos regione
Pristatymas Vilniaus regione Pristatymas Vilniaus regione