LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regionų plėtros programos rodikliai

APLINKA IR SAUGUMAS:
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 1 gyventojui - gyventojų kelionių įtaka (SESD_G_REG)
Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis
Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis
Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui, tenkančios 100 000 gyv.
Potencialių taršos židinių tankumas (vnt./km2) 300 gyv./km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km.)
Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje

SOCIALINIAI REIKALAI IR VIEŠOSIOS PASLAUGOS:
Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis
Patenkintas socialinio būsto poreikis
Patenkintas socialinių paslaugų poreikis
3-5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis
Negalią turinčių mokinių,  ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis
Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus)
Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais
Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais
Sunkiai sužeistųjų keliuose skaičius (milijonui gyventojų)
Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas
Žuvusiųjų keliuose skaičius (milijonui gyventojų)

EKONOMIKA:
Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių) / dirbančiajam
Užimtumo lygis (15-64 m.)